egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Czwartek, 26 Października 2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przetargu na ubezpieczenie pojazdów MORD

Ogłoszenie nr 500049636-N-2017 z dnia 26-10-2017 r.

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie: Ubezpieczenie pojazdów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 593314-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500037554-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 35139140200000, ul. ul. Nowohucka , 30728 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 012 6565620 w. 19, e-mail lgru@mord.krakow.pl, faks 122 699 040.
Adres strony internetowej (url): www.mord.krakow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Ubezpieczenie pojazdów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

DAZ.271.5.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie pojazdów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego stanowiących jego własność i nabytych w okresie wykonywania zamówienia przy zachowaniu zasady, że data początkowa okresu ubezpieczenia musi mieścić się w terminie wykonywania zamówienia, a data końcowa będzie wynikać z 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. Zakres zamówienia obejmuje: 1.1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, 1.2. ubezpieczenie autocasco pojazdów wykorzystywanych do egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, stanowiących własność Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego wraz z wyposażeniem dodatkowym, 1.3. ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców w tym osób egzaminowanych nie posiadających uprawnień, pasażerów, 1.4. ubezpieczenie Assistance dla pojazdów stanowiących własność Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego. 2. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy, najwcześniej od dnia 06.11.2017 r. 3. Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres roczny, zgodny z terminem wykonania. 4. Przy wykonywaniu umów ubezpieczenia Zamawiający korzysta z usług pośrednictwa ubezpieczeniowego świadczonych przez Compendium Broker Sp. o.o. z siedzibą w Krakowie ul. j. Friedleina 30/2, 30 009 Kraków na podstawie udzielonego ze strony Zamawiającego pełnomocnictwa. 5. Po podpisaniu umowy o zamówienie publiczne wykonawca jest zobowiązany do wystawienia polis ubezpieczeniowych co najmniej 7 dni przed okresem ekspiracji obowiązujących umów i przekazania ich do sprawdzenia. W przypadku przesunięcia terminu składania ofert i niemożliwości wystawienia w tym terminie polis ubezpieczeniowych, wykonawca jest zobowiązany do wystawienia noty pokrycia ubezpieczeniowego, gwarantującej bezwarunkowo i nieodwołalnie wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą. Nota pokrycia ubezpieczeniowego będzie obowiązywała do czasu wystawienia polis lub innych dokumentów ubezpieczeniowych. 6. Polisy ubezpieczeniowe dotyczące ubezpieczenia pojazdów mechanicznych OC/AC/NNW, będą wystawiane indywidualnie na zamawiającego, który tym samym będzie ubezpieczającym i płatnikiem składki. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej specyfikacji: Załącznik nr 1: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń”, Załącznik nr 5 „Warunki wymagane – definicje pojęć i wymagana treść klauzul dodatkowych” Załącznik nr 6 „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane”, Załącznik nr 7 „Wzór umowy”, Załącznik nr 8 „Wykaz pojazdów”, Załącznik Nr 9 „Szkodowość”. 8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie liczby ubezpieczanych pojazdów w przypadku sprzedaży posiadanego taboru lub zakupu nowego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 66514110-0

Dodatkowe kody CPV: 66512100-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Ubezpieczenie pojazdów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 202931.16
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Compensa TU S.A. Vienna Insurence Group Oddział w Krakowie
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kordylewskiego 1
Kod pocztowy: 31-542
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 192656.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 192656.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 192656.90
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.