egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Wtorek, 17 Października 2017

Wyniki przetargu na ubezpieczenie pojazdów MORD

DAZ.271.5.2017 Kraków, 17 października 2017 r.

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający informuje, że kierując się uprzednio zdefiniowanymi kryteriami został wyłoniony Wykonawca w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie pojazdów MORD:

Compensa TU S.A.

Vienna Insurrance Group

Oddział w Krakowie

ul. Kordylewskiego 1

31-542 Kraków

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta – uzyskała najwyższą liczbę punktów w założonych kryteriach

Do wyznaczonego terminu wpłynęła 1 oferta.

Compensa TU S.A.

Vienna Insurrance Group

Oddział w Krakowie

ul. Kordylewskiego 1

31-542 Kraków

Cena: 192656,90 PLN

liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 60

liczba otrzymanych punktów w kryterium klauzule dodatkowe: 30

łączna liczba otrzymanych punktów: 90