egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Poniedziałek, 9 Października 2017

Protokół z otwarcia ofert dot. postępowania na ubezpieczenie pojazdów MORD

DAZ.271.5.2017

Kraków, 9 października 2017 r.

Protokół z otwarcia ofert

w postępowaniu na ubezpieczenie pojazdów MORD w Krakowie

Do godziny wskazanej w ogłoszeniu wpłynęła 1 oferta.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 337 858 zł.

Oferta nr 1

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Vienna Insurance Group

Oddział w Krakowie

ul. Kordylewskiego 1

31-542 Kraków

Cena: 191 158,90 PLN

Warunki płatności:

Sposób płatności w czterech równych ratach

Termin zapłaty: od daty wystawienia polisy I rata +14 dni, II rata + 90 dni, III rata + 180 dni, IV rata + 270 dni

Akceptacja klauzul dodatkowych i innych postanowień szczególnych preferowanych

Ubezpieczenie AC

Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji drobnych szkód NIE

Przyjęcie podanej klauzuli badań technicznych TAK

Przyjęcie podanej klauzuli oględzin uszkodzonego pojazdu TAK

Ustanowienie stałego likwidatora merytorycznego TAK

Ubezpieczenie AC, NW, ASS

Zniesienie franszyzy integralnej TAK

Ubezpieczenie Assistance dla pojazdów osobowych i ciężarowych TAK

Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności TAK

Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia TAK

Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka TAK

Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania TAK

Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej TAK

Przyjęcie klauzuli procedur TAK

Nie wniesiono uwag do procedury otwarcia oferty.

Protokół sporządził:

Leszek Grudziński