egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Czwartek, 28 Września 2017

Odpowiedzi na pytania dot. postępowania na ubezpieczenie pojazdów MORD w Krakowie

DAZ.271.5.2017 Kraków, 28 września 2017 r.

Odpowiedzi na pytania

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie pojazdów MORD w Krakowie

Informujemy, że do postępowania napłynęły pytania od Wykonawców:

 1. Prosimy o podanie liczby ubezpieczonych pojazdów w rozbiciu na OC i AC w poszczególnych latach tj. 2014, 2015, 2016 i 2017.

  Odpowiedź: Wykaz ubezpieczonych pojazdów w latach 2014, 2015 i 2016 w załączeniu. Dane pochodzą ze Specyfikacji Istotnych Zamówienia za wskazane lata. Obecna SIWZ zawiera dane dla 2017 r.

 2. Prosimy o przedstawienie zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia na dzień 01.09.2017 r.

  Odpowiedź: Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia w załączeniu.

 3. Prosimy o wyłączenie z zakresu Assistance autobusu marki Autosan Lider 10 o nr rej. KR4W100.

  Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

 4. Prosimy o ograniczenie ubezpieczenia Assistance do pojazdów osobowych, motocykli oraz pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.

  Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

 5. Dotyczy ubezpieczenia assistance – Prosimy o doprecyzowanie zapisu dot. franszyzy kilometrowej, czy franszyza kilometrowa rozumiana jest jako odpowiedzialność od siedziby Ubezpieczającego, czy też jako brak limitu holowania na terenie RP? Jeżeli tak prosimy o dodanie zapisu „Jeżeli wypadek ubezpieczeniowy miał miejsce na terytorium innego niż RP kraju Europy, holowanie do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego na odległość nie większą niż 1.000 km”.

  Odpowiedź: Brak franszyzy kilometrowej należy rozumieć dosłownie - pomoc assistance nie może być w żadnym wypadku uzależniona od odległości zdarzenia powodującego szkodę z assistance od siedziby Zamawiającego. Nie może być tu również potrącana franszyza od należnego świadczenia. Brak limitu holowania dotyczy terytorium Polski. Pojazdy Zamawiającego nie przekraczają granic Polski, co wynika z rodzaju prowadzonej działalności.

 6. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 16.10.2017 r.

  Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

pliki do pobrania