egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Poniedziałek, 5 Czerwca 2017

Odpowiedzi na pytania dot. postępowania na bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów MORD w Krakowie

Kraków, 5 czerwca 2017 r.

DAZ.271.2.2017

Odpowiedzi na pytania

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów MORD w Krakowie

Informujemy, że do postępowania napłynęły pytania od Wykonawców:

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty:

*0 zł netto za kartę nową,

*10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający akceptuje powyższe opłaty.

2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisu w § 5 ust. 3, ponieważ Zamawiający ma możliwość przedłużenia ważności kart. Informacje taka jest generowana z dużym wyprzedzeniem i wysyłana do klienta. Wydrukowane karty są na okres 5 – lat należy tylko przedłużać ich ważność?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapis § 5 ust. 3 dotyczy sytuacji zagubienia, kradzieży lub zniszczenia karty, kiedy w oczekiwaniu na wydanie nowej istnieje konieczność zatankowania pojazdu. Pojazd jest tankowany za gotówkę, a faktura wystawiana jest bezpośrednio po sprzedaży na stacji paliw, na zasadach ogólnych.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę doprecyzowanie zapisu w § 9 ust. 1 i zaakceptuje następujące okresy rozliczeniowe trwające: od 01 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Wykonawca będzie wystawiał faktury dla Zamawiającego po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych okresów rozliczeniowych na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu § 10 poprzez zastąpienie słowa: ,,płatnikiem’’ na słowo: ,,podatnikiem’’.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

5. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „Ustawą”, Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, jakiego rodzaju karty Zamawiający ma na myśli pisząc o kartach elektronicznych. Wykonawca dysponuje kartami identyfikacyjnymi, sczytywanymi przed zatwierdzeniem transakcji, umożliwiającymi automatyczne przypisanie do transakcji tankowanego pojazdu oraz firmy. Karty są honorowane na wszystkich stacjach paliw Wykonawcy. Prosimy o informację czy tego typu karty spełniają wymogi Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza tego typu karty.

Termin składania ofert ulega zmianie.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Krakowie przy
ul. Nowohuckiej 33a w sekretariacie lub na dzienniku podawczym. Termin składania ofert upływa 8 czerwca 2017 r. o godz. 1200.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 czerwca 2017 r. o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Nowohuckiej 33a w sali konferencyjnej.