egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Piątek, 26 Maja 2017

Przetarg nieograniczony na bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów MORD w Krakowie

Ogłoszenie nr 518533-N-2017 z dnia 2017-05-26 r.

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie: Bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 35139140200000, ul. ul. Nowohucka , 30728 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 012 6565620 w. 19, e-mail lgru@mord.krakow.pl, faks 122 699 040.
Adres strony internetowej (URL): www.mord.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.mord.krakow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
dokumentacja papierowa
Adres:
30-728 Kraków, ul. Nowohucka 33a

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie
Numer referencyjny: DAZ.271.2.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia udzielanego w częściach jest bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów i urządzeń dla zlokalizowanych w Krakowie i Oświęcimiu oddziałów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie: • olej napędowy dla 37 samochodów na kat. B prawa jazdy, 3 samochodów ciężarowych, autobusu, 2 ciągników rolniczych, myjki (tankowanie do kanistra); • benzyna bezołowiowa 98 oktanowa dla 7 samochodów osobowych, 13 motocykli (tankowanie do kanistra), 4 motorowerów (tankowanie do kanistra), 3 kosiarek (tankowanie do kanistra), odśnieżarki (tankowanie do kanistra) i 2 odkurzaczy ręcznych (tankowanie do kanistra); • mycie pojazdów kat. B (w myjni automatycznej lub myjni samoobsługowej). Szacowana ilość zakupionego paliwa w okresie trwania umowy wynosi dla oddziałów w Krakowie: 85 000 l oleju napędowego oraz 7 000 l benzyny, dla oddziału w Oświęcimiu: 30 000 l oleju napędowego oraz 20 000 l benzyny. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający wymaga: - rozliczenia tygodniowego, dwutygodniowego lub miesięcznego na podstawie kart elektronicznych; Zamawiający dopuszcza, aby zestawienie miesięczne było tożsame z okresem rozliczeniowym; - zestawienie miesięcznego tankowań dla poszczególnych pojazdów MORD ze wskazaniem stanu licznika pojazdu przed tankowaniem (stan licznika będzie podawany przed każdym tankowaniem przez pracownika MORD, nie dotyczy tankowań do kanistra dla urządzeń), nr pojazdu, wartość brutto tankowania, ceny jednostkowej 1 litra paliwa i zatankowanej ilości paliwa. - faktura zbiorcza, przelew płatny w terminie 14 dni, - wymagana dostępność usługi: cały tydzień, 24 h na dobę. Miejsca realizacji części I przedmiotu zamówienia (świadczenia usługi tankowania paliwa dla pojazdów MORD) mają znajdować się w odległości drogowej nie większej niż 11 km (licząc dojazd i powrót łącznie) od lokalizacji przy Nowohuckiej 33a w Krakowie i Oddziału Terenowego przy ul. Balickiej 127 w Krakowie oraz być wyposażone w monitoring wizyjny umożliwiający identyfikację osób tankujących pojazdy MORD. Planowane rozłożenie zapotrzebowania na paliwo: olej napędowy dla 25-28 samochodów na kat. B prawa jazdy, 3 samochodów ciężarowych, autobusu, 2 ciągników rolniczych; benzyna bezołowiowa 98 oktanowa dla 2-7 samochodów osobowych, 1-13 motocykli, 1-4 motorowerów, 3 kosiarek (tankowanie do kanistra), myjki (tankowanie do kanistra), odśnieżarki (tankowanie do kanistra) i 2 odkurzaczy ręcznych (tankowanie do kanistra). Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby tankowanych pojazdów i urządzeń w zależności od ilości prowadzonych egzaminów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość tankowania na dowolnej stacji honorującej oferowane karty elektroniczne. Miejsca realizacji części II przedmiotu zamówienia (świadczenia usługi tankowania paliwa dla pojazdów MORD) mają znajdować się w odległości drogowej nie większej niż 11 km (licząc dojazd i powrót łącznie) od siedziby Oddziału Terenowego MORD przy ul. St. Leszczyńskiej 7 w Oświęcimiu oraz być wyposażone w monitoring wizyjny umożliwiający identyfikację osób tankujących pojazdy MORD. Planowane rozłożenie zapotrzebowania na paliwo: olej napędowy dla 10-13 samochodów na kat. B prawa jazdy; benzyna bezołowiowa 98 oktanowa dla 2-7 samochodów osobowych, dla 1-13 motocykli, 1-4 motorowerów, odśnieżarki (tankowanie do kanistra) i odkurzacza ręcznego (tankowanie do kanistra). Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby tankowanych pojazdów i urządzeń w zależności od ilości prowadzonych egzaminów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość tankowania na dowolnej stacji honorującej oferowane karty elektroniczne. Mycie pojazdów z rozliczaniem za pomocą kart elektronicznych, w cenach wynikających z cennika obowiązującego w dniu świadczenia usługi.

II.5) Główny kod CPV: 09134000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
09132100-4
50112300-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
12

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: posiadanie aktualnej koncesji na obrót paliwami wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150 000 złotych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: posiadanie wiedzy i doświadczenia wyrażającego się wykonaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert: 1.co najmniej 1 usługi bezgotówkowego tankowania floty pojazdów o wartości nie mniejszej niż 150 000 pln dla części I zamówienia; 2. co najmniej 1 usługi bezgotówkowego tankowania floty pojazdów o wartości nie mniejszej niż 50 000 pln dla części II zamówienia; dysponowanie: 1.stacjami tankowania pojazdów w odległości drogowej nie większej niż 11km (uwzględniając dojazd i powrót) od siedziby MORD przy Nowohuckiej 33a w Krakowie i Oddziału Terenowego przy ul. Balickiej 127 w Krakowie; 2.stacją tankowania pojazdów w odległości drogowej nie większej niż 11km (uwzględniając dojazd i powrót) od siedziby Oddziału Terenowego MORD przy ul. St. Leszczyńskiej 7 w Oświęcimiu. 3. dysponowania co najmniej 4 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (warunek dysponowania 4 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dotyczy zdolności wykonawcy do świadczenia usługi w okresie całego tygodnia przez 24h na dobę oraz dodatkowo obsługi księgowo-administracyjnej w zakresie wynikającym z umowy, a nie dotyczy obecności 4 pracowników w momencie tankowania pojazdów);
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie postanowienia sekcji II ppkt. 2.13) SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 95,00
wielkość oferowanego upustu 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby tankowanych pojazdów i urządzeń w zależności od ilości prowadzonych egzaminów Zamawiający zastrzega sobie możliwość tankowania na dowolnej stacji honorującej oferowane karty elektroniczne
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-06, godzina: 12,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie - ul. Nowohucka i ul. Balicka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia udzielanego w częściach jest bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów i urządzeń dla zlokalizowanych w Krakowie i Oświęcimiu oddziałów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie: • olej napędowy dla 37 samochodów na kat. B prawa jazdy, 3 samochodów ciężarowych, autobusu, 2 ciągników rolniczych, myjki (tankowanie do kanistra); • benzyna bezołowiowa 98 oktanowa dla 7 samochodów osobowych, 13 motocykli (tankowanie do kanistra), 4 motorowerów (tankowanie do kanistra), 3 kosiarek (tankowanie do kanistra), odśnieżarki (tankowanie do kanistra) i 2 odkurzaczy ręcznych (tankowanie do kanistra); • mycie pojazdów kat. B (w myjni automatycznej lub myjni samoobsługowej). Szacowana ilość zakupionego paliwa w okresie trwania umowy wynosi dla oddziałów w Krakowie: 85 000 l oleju napędowego oraz 7 000 l benzyny, dla oddziału w Oświęcimiu: 30 000 l oleju napędowego oraz 20 000 l benzyny. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający wymaga: - rozliczenia tygodniowego, dwutygodniowego lub miesięcznego na podstawie kart elektronicznych; Zamawiający dopuszcza, aby zestawienie miesięczne było tożsame z okresem rozliczeniowym; - zestawienie miesięcznego tankowań dla poszczególnych pojazdów MORD ze wskazaniem stanu licznika pojazdu przed tankowaniem (stan licznika będzie podawany przed każdym tankowaniem przez pracownika MORD, nie dotyczy tankowań do kanistra dla urządzeń), nr pojazdu, wartość brutto tankowania, ceny jednostkowej 1 litra paliwa i zatankowanej ilości paliwa. - faktura zbiorcza, przelew płatny w terminie 14 dni, - wymagana dostępność usługi: cały tydzień, 24 h na dobę. Miejsca realizacji części I przedmiotu zamówienia (świadczenia usługi tankowania paliwa dla pojazdów MORD) mają znajdować się w odległości drogowej nie większej niż 11 km (licząc dojazd i powrót łącznie) od lokalizacji przy Nowohuckiej 33a w Krakowie i Oddziału Terenowego przy ul. Balickiej 127 w Krakowie oraz być wyposażone w monitoring wizyjny umożliwiający identyfikację osób tankujących pojazdy MORD. Planowane rozłożenie zapotrzebowania na paliwo: olej napędowy dla 25-28 samochodów na kat. B prawa jazdy, 3 samochodów ciężarowych, autobusu, 2 ciągników rolniczych; benzyna bezołowiowa 98 oktanowa dla 2-7 samochodów osobowych, 1-13 motocykli, 1-4 motorowerów, 3 kosiarek (tankowanie do kanistra), myjki (tankowanie do kanistra), odśnieżarki (tankowanie do kanistra) i 2 odkurzaczy ręcznych (tankowanie do kanistra). Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby tankowanych pojazdów i urządzeń w zależności od ilości prowadzonych egzaminów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość tankowania na dowolnej stacji honorującej oferowane karty elektroniczne. Mycie pojazdów z rozliczaniem za pomocą kart elektronicznych, w cenach wynikających z cennika obowiązującego w dniu świadczenia usługi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09134000-7, 09132100-4, 50112300-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 95,00
wielkość oferowanego upustu 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie - OT Oświęcim
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia udzielanego w częściach jest bezgotówkowe tankowanie i mycie pojazdów i urządzeń dla zlokalizowanych w Krakowie i Oświęcimiu oddziałów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie: • olej napędowy dla 37 samochodów na kat. B prawa jazdy, 3 samochodów ciężarowych, autobusu, 2 ciągników rolniczych, myjki (tankowanie do kanistra); • benzyna bezołowiowa 98 oktanowa dla 7 samochodów osobowych, 13 motocykli (tankowanie do kanistra), 4 motorowerów (tankowanie do kanistra), 3 kosiarek (tankowanie do kanistra), odśnieżarki (tankowanie do kanistra) i 2 odkurzaczy ręcznych (tankowanie do kanistra); • mycie pojazdów kat. B (w myjni automatycznej lub myjni samoobsługowej). Szacowana ilość zakupionego paliwa w okresie trwania umowy wynosi dla oddziałów w Krakowie: 85 000 l oleju napędowego oraz 7 000 l benzyny, dla oddziału w Oświęcimiu: 30 000 l oleju napędowego oraz 20 000 l benzyny. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający wymaga: - rozliczenia tygodniowego, dwutygodniowego lub miesięcznego na podstawie kart elektronicznych; Zamawiający dopuszcza, aby zestawienie miesięczne było tożsame z okresem rozliczeniowym; - zestawienie miesięcznego tankowań dla poszczególnych pojazdów MORD ze wskazaniem stanu licznika pojazdu przed tankowaniem (stan licznika będzie podawany przed każdym tankowaniem przez pracownika MORD, nie dotyczy tankowań do kanistra dla urządzeń), nr pojazdu, wartość brutto tankowania, ceny jednostkowej 1 litra paliwa i zatankowanej ilości paliwa. - faktura zbiorcza, przelew płatny w terminie 14 dni, - wymagana dostępność usługi: cały tydzień, 24 h na dobę. Miejsca realizacji części II przedmiotu zamówienia (świadczenia usługi tankowania paliwa dla pojazdów MORD) mają znajdować się w odległości drogowej nie większej niż 11 km (licząc dojazd i powrót łącznie) od siedziby Oddziału Terenowego MORD przy ul. St. Leszczyńskiej 7 w Oświęcimiu oraz być wyposażone w monitoring wizyjny umożliwiający identyfikację osób tankujących pojazdy MORD. Planowane rozłożenie zapotrzebowania na paliwo: olej napędowy dla 10-13 samochodów na kat. B prawa jazdy; benzyna bezołowiowa 98 oktanowa dla 2-7 samochodów osobowych, dla 1-13 motocykli, 1-4 motorowerów, odśnieżarki (tankowanie do kanistra) i odkurzacza ręcznego (tankowanie do kanistra). Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby tankowanych pojazdów i urządzeń w zależności od ilości prowadzonych egzaminów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość tankowania na dowolnej stacji honorującej oferowane karty elektroniczne. Mycie pojazdów z rozliczaniem za pomocą kart elektronicznych, w cenach wynikających z cennika obowiązującego w dniu świadczenia usługi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09134000-7, 09132100-4, 50112300-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 95,00
wielkość oferowanego upustu 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


pliki do pobrania