egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Piątek, 21 Kwietnia 2017

Odpowiedzi na pytania II dot. usług ochrony osób i mienia w obiektach MORD

DAZ.271.1.2017 Kraków, 21 kwietnia 2017 r.

Odpowiedzi na pytania II

dot. postępowania o zamówienie publiczne

na usługę ochrony osób i mienia w obiektach

Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu napłynęły następujące pytania:

Zamawiający wskazuje, że do Wykonawcy należy m.in. zdalny nadzór wideo nad obiektami w czasie nieobecności pracowników ochrony. Prosimy o doprecyzowanie:

 1. Z ilu kamer, dla każdej z lokalizacji, ma być przesyłany obraz?

  Odpowiedź: W lokalizacji przy ul. Nowohuckiej pracują 44 kamery, a w Oddziale Terenowym przy Balickiej podpiętych jest 14 kamer.

 2. Czy Zamawiający udostępnia, dla każdej z lokalizacji, łącze do przesyłu obrazu? Jeżeli tak, prosimy o podanie jego parametrów (m.in. szybkość transmisji, czy adres IP jest stały),

  Odpowiedź: Stałe adresy IP, maksymalna szybkość transmisji dla poszczególnych lokalizacji - Nowohucka 10Mb/s Balicka 4MB/s

 3. Czy do obowiązków Wykonawcy należy również archiwizowanie obrazu z kamer? Jeżeli tak, przez jaki okres czasu Wykonawca powinien archiwizować dane,

  Odpowiedź: Nie, Wykonawca nie archiwizuje obrazu z kamer.

 4. Prosimy o podanie, dla każdej z lokalizacji, parametrów zainstalowanych kamer (m.in. czy są to kamery czarno-białe/kolor, stałe/ruchome, jaka jest ich rozdzielczość, rok produkcji, producent i model)?

  Odpowiedź: Kamery kolorowe o rozdzielczości od: 400 do 600 linii system PAL, z podświetleniem IR (wszystkie Balicka), obiektywy 2,8 – 12 mm.

 5. Kto, w przypadku konieczności naprawy monitoringu (wynikającej z siły wyższej, niezawinionej przez Wykonawcę), będzie ponosił koszty z tym związane i w jaki sposób ewentualne naprawy będą rozliczane?

  Odpowiedź: System monitoringu działający w obiektach MORD jest własnością Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy zorganizowanie i pełnienie zdalnego nadzoru wideo nad obiektami w czasie nieobecności pracowników ochrony (podłączenie do istniejącego systemu, zapewnienie niezbędnej łączności i dozór pracownika przy monitorze). W przypadku awarii urządzeń służących do realizacji zdalnego nadzoru obowiązki i koszty naprawy leżą po stronie właściciela urządzeń.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie tj. 24 kwietnia br. godz.1100 .