egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Środa, 19 Kwietnia 2017

Odpowiedzi na pytania dot. usług ochrony osób i mienia w obiektach MORD

DAZ.271.1.2017 Kraków, 19 kwietnia 2017 r.

Odpowiedzi na pytania

dot. postępowania o zamówienie publiczne

na usługę ochrony osób i mienia w obiektach

Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu napłynęły następujące pytania:

1. Czy Zamawiający wymaga, aby pracownicy byli zatrudnieni u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę, a jeżeli tak to czy mają być zatrudnieni na pełny etat, czy Zamawiający nie narzuca jego wymiaru?

Odpowiedź: Zamawiający nie postawił warunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

2. Czy Zamawiający dopuszcza, aby przy realizacji zamówienia uczestniczyli pracownicy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności (z jednoczesnym zastrzeżeniem, że niepełnosprawność pracownika w żadnym stopniu nie wpływa na należyte wykonywanie obowiązków wynikających z zapisów umowy)?

Odpowiedź: Zamawiający postawił warunek realizacji przedmiotu zamówienia przez kwalifikowanych pracowników ochrony i nie wprowadził innych ograniczeń.

3. Czy Zamawiający wymaga, aby zmiany były pełnione w systemie 8, 12 lub 24-godzinnym, czy też nie narzuca Wykonawcy sposobu organizacji pracy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga obecności pracownika ochrony w poszczególnych lokalizacjach w godzinach wskazanych w Załączniku nr 5 do SIWZ. Organizacja pracy ochrony leży po stronie Wykonawcy zgodnie z obowiązującym prawem.

4. Czy Zamawiający pod pojęciem „grupa interwencyjna” ma na myśli patrol interwencyjny składający się z pracowników posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego , czy też chodzi o grupę interwencyjną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (tj. grupa interwencyjna – co najmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochrony, którzy po uzyskaniu za pośrednictwem uzbrojonego stanowiska interwencyjnego informacji z urządzeń lub systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób lub mienia wspólnie udają się na teren obszaru, obiektu lub urządzenia podlegającego obowiązkowej ochronie na podst. art. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia lub innego podmiotu chronionego z bronią palną, na podstawie umowy, w celu sprawdzenia stanu ich bezpieczeństwa lub realizacji zadań ochrony osób lub mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej)?

Odpowiedź:Zamawiający ze względu na charakter prowadzonej działalności wymaga grupy interwencyjnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych.

5. Zamawiający wskazuje, że do zadań Wykonawcy należy wykonywanie drobnych prac porządkowych. Prosimy o doprecyzowanie:

Jaka powierzchnia terenu, dla każdego z obiektów, podlegającego usłudze odśnieżania, zamiatania?

Czy w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzi również wywóz śniegu?

Do kogo należeć będzie pokrywanie kosztów utrzymania terenu zewnętrznego (zakup ewentualnych materiałów – np. piasku sprzętu-miotły, szufle itp.)

Czy Zamawiający zapewni pomieszczenie, dla każdego z obiektów, do przechowywania sprzętu niezbędnego do utrzymania czystości terenu zewnętrznego?

Czy czynności utrzymania terenów zewnętrznych mogą być wykonywane przez pracownika pełniącego w tym czasie służbę na danym obiekcie, czy konieczne jest wyznaczenie do tego celu dodatkowej osoby na zmianie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga żadnych dodatkowych prac poza wymienionymi w załączniku nr 2 do umowy tj.: ustawienie krzeseł w holu głównym, zbieranie obcych ulotek i materiałów reklamowych w holu, zamiecenie liści przed wejściem lub odgarnięcie śniegu z sąsiedztwa drzwi wejściowych, umieszczanie flag w stojakach. Zapewnienie sprzętów i materiałów leży po stronie Zamawiającego. Teren do odśnieżenia/zamiecenia to bezpośrednie sąsiedztwo drzwi wejściowych i tylko w przypadku gwałtownej zmiany warunków pogodowych. Nie wymaga to obecności dodatkowej osoby na zmianie. Praca porządkowymi na większą skalę zajmują się pracownicy/inni zleceniobiorcy Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie tj. 24 kwietnia br. godz.1100 .