egzaminowanie

Zamówienia publiczne

Wtorek, 18 Kwietnia 2017

Zmiana SIWZ dot. usług ochrony osób i mienia w obiektach MORD

DAZ.271.1.2017 Kraków, 18 kwietnia 2017 r.

Zamiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dot. postępowania o zamówienie publiczne

na usługę ochrony osób i mienia w obiektach

Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie.

1. Zamawiający wprowadza zmianę w sekcji IX SIWZ (Wadium) w pkt 2 a, który otrzymuje brzmienie:

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu przelewem, na konto Zamawiającego:

35 1020 2906 0000 1602 0125 6676

wskazując jako tytuł: „Wadium – świadczenie usług ochrony”

(za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę uznania na rachunku Zamawiającego)

2. Zamawiający wprowadza zmianę w załączniku nr 4 do SIWZ (wzór umowy) w § 12, który otrzymuje brzmienie:

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony, 12 miesięcy. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy począwszy od dnia 20 czerwca 2017 r. od godziny 6.01 do 20 czerwca 2018 r., do godziny 6.00 w Lokalizacji 1 i od godziny 7.01 20 czerwca 2017 r. do godziny 7.00 20 czerwca 2018 r. w Lokalizacji 2.

3. W związku z powyższym zmianami termin składania ofert ulega wydłużeniu.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 33a, 30-728 Kraków w sekretariacie lub na dzienniku podawczym. Termin składania ofert
upływa 24 kwietnia 2017 r. ogodz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 kwietnia 2017 r. ogodz. 11.15, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Nowohuckiej 33a, 30-728 Kraków, w sali konferencyjnej.