WYNIKI – W nawiązaniu do III ogłoszenia, które ukazało się na tablicy ogłoszeń Sprzedającego, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie, ul. Nowohucka 33a, 30-728 Kraków woj. małopolskie zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na sprzedaż następującej ruchomości: Suzuki GN125 KR 5698

Suzuki GN125 KR 5698, rok produkcji 1996, data pierwszej rejestracji 06.08.1996, ważne badania techniczne i ubezpieczenie, moc 12 KM, przebieg ok 35755 km, kolor czarny. Pojazd sprawny. W załączeniu opinia techniczna nr 38815/22.

Cena wywoławcza: 4 000 PLN (sprzedaż niepodlegająca podatkowi VAT).

Pojazd można oglądać w siedzibie MORD przy ul Nowohuckiej 33a w Krakowie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu – tel.  12 423 50 94. 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci posiadający osobowość prawną lub osoby fizyczne, którzy przed złożeniem oferty wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, na konto Ośrodka w PKO BP SA II Odział Kraków 35 1020 2906 0000 1602 0125 6676. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wpłaty wadium i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium. Wadium zostanie zaliczone na poczet zapłaty oferentowi, który złoży najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy z wybranym oferentem.

Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Suzuki GN125 KR5698” do dnia 5 maja 2022, do godziny 1100. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej MORD tego samego dnia, o godzinie 11:15.

Oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej. W przypadku złożenia ofert o tej samej wysokości zostanie między oferentami przeprowadzona licytacja ustna z postąpieniem 100 PLN. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena.

Ostatnia aktualizacja: 25 kwietnia 2022 r.