egzaminowanie

Szkolenia i kursy

Karta rowerowa dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej

Karta rowerowa dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej

Na podstawie art.42 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 roku poz. 627 z późn. zmianami), Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie organizuje szkolenia dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej, chcących uzyskać kartę rowerową.

Najbliższy termin szkolenia: po skompletowaniu odpowiedniej grupy uczestników

Celem szkolenia jest nabycie uprawnień do prowadzenia roweru przez kandydata niebędącego uczniem szkoły podstawowej. Wiek minimalny pozwalający na kierowanie rowerem wynosi 10 lat.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. z 2013 poz. 512) program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 1. Bezpieczeństwo pieszych.
 2. Rowerzysta na drodze publicznej.
 3. Bezpieczeństwo rowerzysty.
 4. Konserwacja i obsługa roweru.
 5. Technika jazdy rowerem.
 6. Hierarchia ważności norm, znaków i sygnałów drogowych oraz poleceń dawanych przez osobę kierującą ruchem.
 7. Zasady obowiązujące rowerzystów w ruchu drogowym; śluza rowerowa.
 8. Kultura na drodze.
 9. Manewry drogowe.
 10. Zagrożenia w ruchu drogowym.
 11. Znaki i sygnały drogowe, w szczególności dotyczące rowerzystów.
 12. Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach.
 13. Sygnały wysyłane przez różne pojazdy uczestniczące w ruchu drogowym.
 14. Bezpieczna prędkość.
 15. Wycieczki rowerowe.
 16. Postępowanie w razie wypadku.
 17. Zachowanie rowerzysty na drodze dla rowerów.

Czas trwania zajęć teoretycznych wynosi 6 godzin (w tym 1 godzina zajęć z umiejętności udzielania pierwszej pomocy uczestnikom wypadków drogowych) + 2 godziny zajęć praktycznych. Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest zebranie się odpowiedniej grupy osób i wówczas ustalany jest termin jego przeprowadzenia. Szkolenie odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.

Termin egzaminu teoretycznego i praktycznego wyznaczony będzie w okresie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć teoretycznych i praktycznych.

Opłata za udział w w/w szkoleniu oraz egzaminie w wysokości 60 zł /brutto/ od uczestnika szkolenia.

Wpłaty należy dokonywać na konto:

PKO II Odział Kraków: 04 1020 2906 0000 1002 0087 6706

Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszeniową (dostępną poniżej) dotyczącą udziału w szkoleniu należy przesyłać faxem pod numer: (12) 269-90-40 lub e-mailem na adres szkolenia@mord.krakow.pl.

Dodatkowo 7 dni przed planowanym szkoleniem należy dostarczyć następujące dokumenty:

• czytelną kserokopię ważnego dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji szkolnej;

• 1 fotografię o wymiarach: 3,5 cm x 4,5 cm.

Po uzyskaniu przez kandydata pozytywnego wyniku egzaminu z części teoretycznej i praktycznej Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie w ciągu 3 dni roboczych wydaje nieodpłatnie kartę rowerową, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

pliki do pobrania