egzaminowanie

Szkolenia i kursy

Przewóz rzeczy i osób

Przewóz rzeczy i osób

Kursy dokształcające kierowców wykonujących transport drogowy osób lub rzeczy

UWAGA

Z dniem 10 września 2010 r. przestały obowiązywać przepisy regulujące szkolenia na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy (Dz. U. nr 122 poz. 1269 z póź. zm.) w związku z terminem podanym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 235 poz. 1701).

W związku z powyższym informujemy, że Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie zakończył działalność związaną ze szkoleniem dokształcającym kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie przewozu rzeczy i osób.

Regulacja prawna dotycząca kierowców zawodowych kat. C1,C,D1,D

W obecnej chwili kierowcy kat. C1, C, D1, D chcąc wykonywać zawód kierowcy winni są uzyskać wpis (kod"95") w rubryce 12 prawa jazdy.

W tym celu kierowcy, którzy otrzymali uprawnienia kat. D1, D po 10 września 2008 r., a kat. C1, C po 10 września 2009 r. muszą uzyskać Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej kończąc kurs kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej w zależności od osiągniętego wieku lub wcześniejszego przeszkolenia.

Pozostali kierowcy, którzy nabyli uprawnienia kat. C1, C, D1, D przed wyżej wymienionymi datami zobowiązani są do odbycia kursu okresowego przed terminami wyznaczonymi w art. 3 ust. 2 wymienionej wcześniej ustawy.

Terminy te podajemy poniżej:

Kierowca wykonujący przewóz drogowy, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:

1) 10 września 2009 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.

2) 10 września 2010 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.;

3) 10 września 2011 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.;

4) 10 września 2012 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;

5) 10 września 2013 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.;

6) 10 września 2014 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.


Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej uzyskane po kursie oraz orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy stają się załącznikami wniosku do stosownego wydziału komunikacji o dokonanie wpisu kodu "95" do prawa jazdy dla kat. C,C1,D,D1,CD,C1D1,CE,C1E,DE,D1E.

Równocześnie informujemy, że od 25 lutego 2011 został dodany przepis ust. 2a do art. 97a Prawa o ruchu drogowym, który brzmi następująco:
"2a. Świadectwo kwalifikacji zawodowej, potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego w zakresie jednego z bloków programowych, wydane osobie o której mowa art. 39d ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym stanowi podstawę do uzyskania wpisu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie posiadanych kategorii prawa jazdy spośród kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E."
Wynika jednoznacznie z niego, iż ukończenie jednego kursu okresowego na przewóz rzeczy lub osób daje wpis kodu 95 zarówno na kat. C jak i na D.

MORD w Krakowie nie prowadzi szkoleń wstępnych i okresowych.

Wykaz uprawnionych ośrodków do szkoleń wstępnych i okresowych na terenie woj. małopolskiego znajduje sie na stronach BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie pod adresem jak niżej, który to adres należy skopiować i następnie wkleić do okienka adresowego przeglądarki internetowej:

http://bip.malopolska.pl/muw/Article/id,5142.html


Dodatkowych informacji udziela Pan Grzegorz Wysopal

Dział szkoleń
poniedziałek – piątek: 8.00 do 15.00
tel. 12-656-56-20 wew. 180
fax. 12-269-90-40
e-mail: g.wysopal@mord.krakow.pl