egzaminowanie

Szkolenia i kursy

Kierowanie ruchem drogowym

Kierowanie ruchem drogowym

Szanowni Państwo

MORD w Krakowie informuje, że realizując postanowienia art. 6 ust. 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zmianami) oraz obowiązek wynikający z § 10 ust.1 rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. z 2018r. poz. 1190), organizuje szkolenia kursowe pod nazwą „Kierowanie ruchem drogowym”.

Nasz Ośrodek wykonuje takie szkolenia dla grup od 12 do 20 osób. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby pracowników, grupy zgłaszane z różnych instytucji są łączone.

Termin szkolenia jest uzgadniany indywidualnie po skompletowaniu grupy w okresach wzajemnie możliwych do zaakceptowania.

NAJBLIŻSZY TERMIN SZKOLENIA:

19 październik 2019

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie formularzy zgłoszeniowych na adres: szkolenia@mord.krakow.pl lub o kontakt pod numerem tel. 012 656 56 20 wewn. 180.


LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Koszt szkolenia wynosi 250 zł/osobę.

Zapisy na szkolenia:

Dział szkoleń
poniedziałek – piątek: 8.00 do 15.00
tel. 12-656-56-20 wew. 180 lub 181
fax. 12-269-90-40

Aby dokonać zapisu należy dostarczyć lub przesłać:

1. wypełnioną kartę zgłoszenia lub zamówienie szkolenia zawierające wymagane informacje podane w karcie zgłoszenia;


Karta zgłoszeniowa na kurs

2. dowód wniesienia opłaty za kurs na konto: 04 1020 2906 0000 1002 0087 6706.

Uwaga:
na podst. § 11 ust.1 rozporządzenia w sprawie kierowania ruchem drogowym … wpłata powinna być dokonana najpóźniej w dniu szkolenia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakres programowy szkolenia

obejmuje załącznik nr 3 do rozporządzenia MSWiA wymienionego na początku niniejszej informacji.

I. Zakres kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym – 1 godz.

W zależności od podmiotów uczestniczących w szkoleniu, wskazanie uprawnień:

 1. pracownikom kolejowym na przejazdach kolejowych;
 2. osobom działającym w imieniu zarządcy drogi oraz osobom wykonującym roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;
 3. osobom nadzorującym bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu;
 4. kierującym autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci;
 5. ratownikom górskim podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
 6. strażnikom leśnym lub funkcjonariuszom Straży Parku - na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego;
 7. pilotom - podczas wykonywania czynności związanych z przejazdem pojazdów nienormatywnych;
 8. osobom odpowiedzialnym za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy - jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu;
 9. osobom odpowiedzialnym za utrzymanie porządku podczas przejazdu pielgrzymki rowerami - jeżeli jest to niezbędne do zapewniania ich bezpiecznego przejazdu;
 10. strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353), podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
 11. pracownikom nadzoru ruchu komunikacji miejskiej - podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii technicznych z udziałem tych pojazdów;
 12. członkom zespołu ratownictwa medycznego - podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze.

II. Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożenia, jakie niesie charakter pracy na drodze. Rodzaj i znaczenie wykonywanych prac na drodze oraz utrudnienia w ruchu, które się z nimi wiążą – 2 godz.

Omówienie możliwości wystąpienia:

 1. różnych reakcji kierujących pojazdami;
 2. konieczności prowadzenia ruchu wahadłowego;
 3. różnych warunków atmosferycznych, w szczególności niedostatecznej widoczności;
 4. różnych warunków drogowych, w szczególności natężenia ruchu;
 5. unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym.

III. Możliwości reakcji na zachowania uczestników ruchu drogowego niezgodne z prawem – 1 godz.

 • Omówienie treści wybranych przepisów Kodeksu wykroczeń, które sankcjonują niestosowanie się do sygnałów osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym oraz czynności, jakie należy podjąć w sytuacji zaistnienia zdarzenia drogowego.

 • Wskazanie możliwości skierowania do sądu wniosku o ukaranie osób niestosujących się do poleceń lub sygnałów osoby uprawnionej do kierowania ruchem.

 • Prezentowanie wzoru wniosku o ukaranie i wskazanie zakresu informacji, które powinny zawierać notatka lub pismo przekazane Policji - dotyczące sprawcy wykroczenia i okoliczności popełnionego wykroczenia.

IV. Zasady odpowiedzialności osób kierujących ruchem drogowym w świetle przepisów prawa wykroczeń oraz prawa karnego – 1 godz.

V. Sposób dawania sygnałów i poleceń w świetle obowiązujących przepisów połączony z ćwiczeniami praktycznymi. Zwrócenie szczególnej uwagi na umiejętności oceniania przez słuchaczy prędkości pojazdów oraz możliwości ich bezpiecznego zatrzymania się – 2 godz.

VI. Sprawdzenie stopnia opanowania materiału w formie testu oraz w warunkach symulowanych (rzeczywistych) – 1 godz.

Razem godzin: 8

Galeria
pliki do pobrania